banner new

Права людини 2013

СПЕЦВИПУСК "ПРАВА ЛЮДИНИ"

ЗМІСТ

Права людини – концептуальні підходи і історія становлення сучасної парадигми

Буткевич О.В.
Генезис захисту прав людини: проблеми методології його дослідження

Костенко А.Н.
О концепции прав человека с позиции социального натурализма

Забара І.М.
Від категорії «свобода інформації» до концепції «право на інформацію»: сучасні тенденції в науці міжнародного права

Удовика Л.Г.
Глобалізаційні трансформації прав людини

Кулеба Д.І.
Про права людини

Білас І.Г.
Сучасні виклики та загрози світовому співтовариству і проблеми забезпечення реалізації прав людини в умовах глобалізації

Дрьоміна-Волок Н.В.
Епоха Просвітництва в західній історіософії концепції прав людини: ідеали рівності та апологетика расизму

Davorin Lapas
Some remarks on the role of meta-juridical sanctions in the protection of international legal norms - can morality protect law?

Універсальні механізми встановлення і захисту прав людини

Толстых В.Л.
Интернационализация и юридизация прав человека

Короткий Т.Р.
Від прав людини до прав людства

Книженко О.О.
Права людини та система санкцій у міжнародному кримінальному праві

Власюк В.В.
Силове забезпечення прав людини як запорука миру

Кузьменко Л.Р.
Стихійне лихо і права людини

Універсальні механізми щодо окремих прав людини

Кориневич А.О.
Концепція участі та права людини у енергетичній сфері

Бабін Б.В.
Право на розвиток та механізми його реалізації в міжнародному та вітчизняному праві

Матвиенко Е.П.
Сравнительный анализ систем пенсионного обеспечения в разных странах мира

Кулько А.В.
Право на воду як право людини: міжнародно-правовий аспект

Білоцький С. Д.
Співвідношення права на воду і погляду на воду, як товар в рамках міжнародно-правового регулювання екологічно орієнтованої енергетики

Ващенко Ю.В.
Право на доступ до електроенергії в системі прав людини: міжнародно-правовий аспект

Пазюк А.В.
Цифровые права человека: свобода или собственность?

Скринька Д.В.
Світова організація торгівлі та право людини на безпечну продукцію

Тітко Е.В.
Право на свободу вираження поглядів та її правомірне обмеження як основа демократичності

Городиський І.М.
«Право на їжу» в сучасному міжнародному праві

Сажієнко Н.В.
Право на здоров'я та міжнародне право

Янковська Г.В.
Міжнародне законодавство про мовні права

Баймуратов М.А., Егоров А.Е.
Муниципальные права личности: теоретические подходы к определению и пониманию

Лисюк Ю.В.
Окремі питання забезпечення культурних прав і свобод людини

Місце держави в забезпеченіі і реалізації прав людини

Шишкіна Е.В.
Право особи, яку позбавлено волі, на належну медичну допомогу як вияв поваги до її гідності

Янковський С.А.
Міжнародно-правові аспекти інституту громадянства у контексті європейської правової традиції

Коннова Е.В.
О роли односторонних актов государств в обеспечении прав человека

Можаева Л.Е.
Право на собственность и его ограничение при налогообложении: международный и национальный уровни

Права окремих субєктів та системи їх захисту

Гончаренко О.М.
Правовий статус дитини у міжнародному приватному праві

Товт М.М.
Права національних меншин в міжнародно-правових зобов'язаннях та в Конституції України

Мицик В.В.
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин та правові засади державної мовної політики України

Бусол К.І.
Культурна спадщина корінних народів за міжнародним правом

Gabor Kardos
The identification of a minority

Гріненко О.О., Григанська П.А.
The recognition of rights of indigenous peoples in international law

Невара Л.М.
Універсальне міжнародне право щодо права національних меншин на рідну мову

Регіональні системи захисту і реалізації прав людини

Святун О.В.
Механізм Європейського Союзу щодо протидії дискримінації за ознаками раси та етнічного походження

Прокопенко Л.Я.
Гендерное равенство и права человека в странах Юга Африки

Мушак Н.Б.
Правові форми співробітництва України та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини

Христова Ю.В., Бершов А.І.
Захист права на цілісність особистості у праві Європейського Союзу та України: порівняльно-правове дослідження

Смірнова К.
Право на добросовісну конкуренцію в Європейському Союзі

Практика Європейського суду з прав людини

Антонович М.М.
Пілотні рішення Європейського суду з прав людини по статті 3. Європейської конвенції: порівняльний аспект

Христова Г.О.
Позитивні зобов'язання держави та їх розвиток у практиці Європейського суду з прав людини

Pavel Biriukov
The decisions of the European Court of Human Rights in the legal system of Russian Federation

Анцупова Т.О.
Роль заявника у процесі виконання рішення Європейського суду з прав людини

Матвєєва Ю.І.
Вимога остаточності судових рішень як необхідна умова принципу правової визначеності (на прикладі рішень Європейського Суду з прав людини)

Караман І.В.
Значение пилотных решений Европейского суда по правам человека

Іващенко О.Р.
Особливості застосування рішень Європейського Суду з прав людини в національній судовій практиці України

Федорова А.Л.
Критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини у контексті його реформування

Механізми захисту і забезпечення реалізації прав людини в окремих державах

Эсмантович И.И.
Защита прав молодежи – приоритетное направление социальной политики государства

Галушко Д.В.
The Irish Human Rights Commission. Комиссия по правам человека Ирландии

Бурлак О.В.
Перспективи вдосконалення статусу та функціонування національних установ з прав людини в Україні

Абдуллаев Мехти Камал оглу
Основания ограничения прав человека по Конституции Азербайджанской Республики

Тошев А.М.
Классификация правового статуса личности по законодательству Таджикистана

Юлдошев Р.Р.
Позиция конституционного суда Республики Таджикистан ограничивает доступ к правосудию потерпевшему и его представителю

Права і обовязки людини і громадянина в законодавстві і правозастосовчій практиці України

Буткевич В.Г.
Права людини в Конституції України (підстави для роботи Конституційної Асамблеї над змінами і доповненнями)

Скрипнюк О.В.
Права і свободи людини і громадянина в конституційній системі України вдосконалення механізму реалізації

Добрянський С.П.
Хартія основоположних прав Європейського Союзу – актуальний орієнтир модернізації праволюдинних положень Конституції України

Бошицький Ю.Л.
Роль та значення преамбули для цілісного сприйняття Конституції України як установчого акту

Сухотская Е.В.
Самовольное строительство и его последствия

Коваль О.В.
Категорії підстав припинення майнових прав фізичних осіб на житло

Коваль О.В.
Захист права на житло: поняття, зміст та види

Крисань Т.Є.
Теоретико-правова характеристика категорії «юридична гарантія»: загальнотеоретичний аналіз

Семчинський Костянтин.
Ненасильницький протест: світова практика і вітчизняний досвід

Завантажити документ (стор. 1-29)

Завантажити документ (стор. 30-61)

Завантажити документ (стор. 62-98)

Завантажити документ (стор. 99-138)

Завантажити документ (стор. 139-168)

Завантажити документ (стор. 169-206)

Завантажити документ (стор. 207-256)

kimo