banner new

Вимоги до статей

ВИМОГИ

щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА"

Наукові статті повинні відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії України №7-05\1 від 15 січня 2003 року "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України". Загальні вимоги до структури наукових статей:

1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3. формування цілей статті (постановка завдання);

4. виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

• обсяг статті – 6-12 сторінок (більші за обсягом статті приймаються відповідно до рішення редакційної колегії), 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman. Обсяг рецензії – до 2 сторінок;

• у верхньому правому куті титульної сторінки - ім'я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;

• нижче – УДК статті;

• нижче - назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;

• посилання на використані джерела здійснюється за допомогою знаків виноски посторінково знизу з відмежуванням від основного тексту горизонтальною рискою; нумерація має бути наскрізною у рамках всієї публікації арабськими цифрами. Назви джерел в алфавітному порядку наводяться також в кінці статті (розділ – "Список використаних джерел");

• на статтю необхідно надати анотації (2 – 4 речення) та ключові слова (4-8 слів) українською та англійською мовами. Анотації розміщуються після назви статті;

• Після основного тексту статті та списку використаних джерел наводиться короткий виклад статті англійською мовою (не менше 500 слів). Короткий виклад (Summary) – це чітке і виважене викладення основних ідей та концепцій, які розглядає автор в статті, а також висновки, яких доходить автор. Наявність Summary є обов’язковою вимогою для публікації статті.

 

Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:

1. Статті і матеріали подаються виключно в електронному вигляді одним електронним листом на електронну поштову адресу/скриньку редакції Українського часопису міжнародного права Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

• Стаття у форматі .doc (Word 1997-2004);

• Фото автора (авторів) у форматі JPEG - бажано – актуальне, офіційного характеру та будь-якого розміру;

• довідку про автора (співавторів) із зазначенням – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи (понва назва і адреса) й посада, контактний номер телефону (мобільний, робочий), ел. пошта та поштова адреса з індексом, на яку необхідно направити примірник часопису, число, розділ часопису, у який доцільніше розмістити статтю;

• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканований відгук наукового керівника та/або рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності – 12.00.11 чи 12.00.03 та його (її) контактні дані.

2. Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Brown_stattja. doc; Brown_ photo. jpeg; Brown_dovidka. doc).

3. Матеріали приймаються редакцією на постійні основі (цілий рік). Рішення про публікацію приймається на основі експертного рецензування.

 

Публікація статей та матеріалів є безкоштовною.

Редакція має право рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. У разі недотримання зазначених вимог щодо оформлення рукописів, редакція залишає за собою право не розглядати їх.

 

Етика публікацій та експертна оцінка

Надані для публікації матеріали не повинні містити неточності, шахрайську інформацію, плагіат та відсутність посилань на першоджерела при цитуванні. Невірно оформлені посилання є підставою для відмови у публікації. Неетичною поведінкою вважатиметься надання для публікації матеріалів, опублікованих раніше в інших джерелах або їх публікація пізніше, у тому числі, із зміною назви статті.

Увага!

Рішення про публікацію виноситься редакційною колегією на неупередженій основі з урахуванням актуальності матеріалів. Обов’язковою умовою для публікації матеріалів є їх попереднє експертне рецензування незалежними відомими фахівцями за темою представлених матеріалів. Стаття публікуються виключно за наявності позитивної експертної оцінки.

 

kimo