Вимоги до статей

ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі
"УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА"

Наукові статті повинні відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії України №7-05\1 від 15 січня 2003 року "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України".

Загальні вимоги до структури наукових статей:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

 • обсяг статті – 6-12 сторінок (більші за обсягом статті приймаються відповідно до рішення редакційної колегії), 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman. Обсяг рецензії – до 2 сторінок;
 • у верхньому правому куті титульної сторінки - ім'я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;
 • нижче – УДК статті;
 • нижче - назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом.
 • посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках з зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26], а самі назви джерел наводити в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ – "Список використаних джерел"). Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
 • на статтю необхідно надати анотації (2 – 4 речення) та ключові слова (4-8 слів) українською та англійською мовами. Анотації розміщуються після назви статті.
 • Після основного тексту статті та списку використаних джерел наводиться короткий (не менше 300 і не більше 500 слів) виклад статті англійською мовою (Summary). Короткий виклад – це чітке і виважене викладення основних ідей та концепцій, які розглядає автор в статті, а також висновки, яких доходить автор. Наявність Summary є обов'язковою вимогою для публікації статті.

Редакція має право рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. У разі недотримання зазначених вимог щодо оформлення рукописів, редакція залишає за собою право не розглядати їх.

УВАГА! Спілкування з редакцією УЧМП здійснюється виключно через електронну поштову скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Довідка про автора

Прізвище, ім’я та по-батькові/ псевдонім

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи - повна назва організації, адреса і посада

 

Контактний номер телефону – мобільний та стаціонарний (за наявності)

 

Електронна пошта - (на неї прийде підтвердження та Інструкція щодо оплати)

 

Поштова адреса (для направлення авторського примірника Часопису після виходу)

 

Число часопису і розділ часопису, в який доцільніше розмістити статтю

 

Вимоги до статей (укр.)

Вимоги до статей (англ.)

new edition

kimo

conf

proxsen