banner new

Проблеми викладання міжнародного права 2013

СПЕЦВИПУСК "ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА"

ЗМІСТ

Загальні питання методології викладання міжнародного права

Задорожний А.В.
Проблемы преподавания международного права

Короткий Т.Р.
Проблемы формирования международного правосознания в процессе подготовки юристов-международников

Мацко А.С.
Зміна стану суспільства та його вплив на новітні підходи щодо викладання міжнародного права

Динис Г.Г.
Концептуальні підходи до викладання міжнародного права у вищих навчальних закладах України

Волова Л.И.
О методике преподавания международного права в современный период

Білас І.Г.
Функціональне призначення теорії держави і права у підготовці фахівців міжнародного права (сучасне бачення і співвідношення об'єкта, предмета, загальних закономірностей науки)

Проблеми викладання міжнародного права

Баймуратов М.О.
Методологічні підходи до вивчення та розуміння міжнародно-правової протидії піратству

Буткевич О.В.
Два міркування з приводу викладання міжнародного права

Фурса С.Я.
О методике преподавания международного права в современный период

Невара Л.М.
Досвід планування навчального процесу підготовки фахівців спеціальності «міжнародне право»

Кононенко В.П.
Якісне викладання міжнародного права як запорука захисту прав людини та інтересів держави

Настечко К.О.
Міжнародне право як професія. Вимоги до кваліфікації та компетенції юристів-міжнародників

Серегин В.А., Сыроед Т.Л.
Целостность, системность и сбалансированность в преподавании международного права

Культенко О.В.
Ефективна методика викладання міжнародного права як шлях до подолання проблем вивчення дисципліни

Гужва А.Н.
Латинский язык и междисциплинарные связи в процессе подготовки юриста-международника

Козик А.Л., Березовский К. А.
Проблематика преподавания международного права

Сылкина С. М.
Проблемы и перспективы (практические рекомендации) подготовки конкурентоспособных магистров международного права в условиях интеграции в мировое образовательное пространство

Рубан К.П.
Методологія дослідження міжнародно-правових явищ та її реалізація у кадровій політиці Міністерства внутрішніх справ України

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

Мицик В.В.
Полеміка стосовно викладання теми «Питання про міжнародну правосуб'єктність фізичної особи» слухачам юридичних ВНЗ і факультетів, зокрема спеціалізації «Міжнародне право»

Муравйов В.І., Святун О.В., Смирнова К.В.
Розвиток викладання права Європейського Союзу в Україні

Григоров О.М.
Деякі питання викладання міжнародного повітряного та космічного права

Білоцький С.Д.
Нові комплекси норм і їх місце у викладанні курсу міжнародного права

Пазюк А.В.
Загальнотеоретичні основи та методологічні засади викладання комплексних галузей міжнародного права на прикладі міжнародного інформаційного права

Сажієнко Н.В.
Міжнародне право охорони здоров'я в системі викладання міжнародно-правових дисциплін

Кулько А.В.
Міжнародне річкове право: загальна характеристика та місце у системі міжнародного права

Цюрупа М.В.
Міжнародне гуманітарне право як навчальна дисципліна та об'єкт пропаганди гуманітарних знань у системі сучасної освіти

Омельчук В.В.
Традиції висвітлення церковно-канонічного права Візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів

Філоненко Г.Г.
Загальна концепція викладання юридичних дисциплін за методом Сократа

Курмангалы М.Ш., Аманжолов Ж.М.
Международное пенитенциарное право: новый учебный курс в рамках специальности «международное право»

Самалдыков М.К.
Курс «Международно-правовая борьба с терроризмом» в учебном плане специальности «Международное право»

Ільків Н.В.
Викладання еколого-правових дисциплін в системі підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародне право»: проблеми та перспективи

Айтенова Л. М.
Методика преподавания Международного гуманитарного права в ВУЗах

Татаринова Л.Ф.
Проблемы преподавания международного гуманитарного права по дистанционной форме обучения в высшей школе

Перепьолкін С.М.
Проблеми викладання міжнародного митного права у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах

Нестеренко П.В.
Методика викладення теми «Захист права власності Європейським судом з прав людини» студентам неюридичних спеціальностей

Хукумов Абдухалим
Из опыта внедрения основ международного гуманитарного права (МГП) в системы образования некоторых стран Содружества Независимых Государств

Розгон О.В.
Место преподавания МЧП в подготовке юристов и специалистов в области международных отношений

Рейнгольд В.А.
Влияние интеграционных процессов на совершенствование курса «Международное частное право»

Інноваційні технології у викладанні міжнародного права

Vladislav L. Tolstykh, Dmitry V. Krassikov, Igor V. Fedorov, Alexey V. Dolzhikov
Case method in post-soviet legal education and its use in teaching of international law

Смирнова К.В.
Роль порівняльно-правового методу та досвід використання «case study» в процесі викладання дисциплін спеціалізації на прикладі антимонопольного права Європейського Союзу

Скринька Д.В.
Корисність методу кейс стаді для опанування теоретичних питань — на прикладі вивчення «Права Світової організації торгівлі»

Ржевская В.С.
Влияние развития информационных технологий на преподавание международного права

Кориневич А.О.
Студентські конкурси та змагання «Moot Court» як особлива методика підготовки студентів

Кузьменко Л.Р.
Співробітництво із міжнародними організаціями в процесі підготовки юриста-міжнародника

Курмангалы Медеу, Аманжолов Жайсанбек
Самостоятельная работа студентов в условиях кредитной системы обучения (на примере специальности «международное право»)

Искакова Ж.Т.
Применение интерактивных методов обучения на практических занятиях дисциплины «Международный коммерческий арбитраж»

Ломакина О.Е., Густомясова Т.И.
Интерактивные формы и информационно-коммуникационные технологии в обучении международному праву

Програма наскрізна

Программа курса международное публичное право

Рецензії на програму

Викладачі кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
«Наскрізна» програма курсу «Міжнародне публічне право» в контексті підготовки сучасного юриста-міжнародника

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України
Висновки засідання кафедри

Шумилов В.М.
Соображения в связи с Программой МП ИМО КНУ им. Т.Г.Шевченко (тезисы)

З досвіду продовження навчання за кордоном

Рогульская К.Р.
«Gaudeamus» по-немецки

Чередниченко Валерия
Об учебе в Нидерландах

Бровко Александра
Об учебе в Швейцарии

Завантажити 1-у частину Завантажити 2-у частину

kimo